ಬೇಳಂಜೆ : ಗುಡ್ಡಿಮನೆ ಕುಡುಬಿ ಹೋಳಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟುತಂಡದವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.