ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ : ಹಿಲಿಯಾಣ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಯ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವರಾಯನ ಕೋಲಸೇವೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಹಿಲಿಯಾಣ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಯ
ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವರಾಯನ ಕೋಲಸೇವೆ
ನಡೆಯಿತು.