ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ :
ಹಿಲಿಯಾಣ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಗೆಂಡಸೇವೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.