ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-3 ಕ್ಕೆ
ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇದ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತ ವಾಗಿ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ, ದಂಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜೂನ್ 3 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ-3ಗೆ ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸು ವಂತಿಲ್ಲ. ಜೂ.1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರು.ನಂತೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂ.24ರಿಂದ ಜು.5ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ-3 ನಡೆಯಲಿದೆ.